2.6.2 Monitoring en evaluatie

Met monitoring- en evaluatieonderzoek meten wij de ontwikkeling van de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem, zodat we de effectiviteit van ons beleid kunnen bepalen en waar nodig ons beleid kunnen aanpassen. in 2016 bepalen we of we een duurzaamheidsmonitor voor Overijssel kunnen ontwikkelen.

Acties

  1. Uitwerking van een duurzaamheidsmonitor.

  2. Uitvoering van een eerste 0-meting.

  3. Evaluatie van de activiteit “ontwikkeling provinciebrede infrastructuur voor duurzaamheidseducatie”.

  4. Monitoren luchtkwaliteit voor Overijssel via landelijke monitoringstool.

Toelichting op voortgang

Wij hebben besloten te wachten met de uitwerking van een duurzaamheidsmonitor en een eerste 0-meting. Het Rijk is nu aan zet met het uitwerken van het Klimaatakkoord van Parijs en de Klimaatwet (initiatiefwet Samsom). Wij willen voorkomen nu allerlei acties in gang te zetten die straks mogelijk overbodig zijn of anders ingericht hadden kunnen worden. Wij hebben hierover met u gesproken tijdens de commissievergadering van 23 november 2016.

Als vervolg op de Ontwikkeling provinciebrede infrastructuur voor duurzaamheidseducatie stemmen we onze activiteiten af met andere duurzaamheidsinitiatieven van de provincie en zoeken aansluiting bij het EZ-programma Duurzaam verder. De evaluatie is (nog) niet uitgevoerd, maar is meegenomen als aandachtspunt in de opstart van het programma Duurzaamheid met de intentie deze op een in het programma passend tijdstip uit te voeren.

Per brief van 6 december 2016 (PS 2016/1120) hebben wij u aangegeven dat de Monitoringsrapportage NSL 2016 van het RIVM sinds 9 november 2016 beschikbaar is. In deze Monitoringsrapportage rapporteert het RIVM dat overal in Overijssel in 2015 en het prognosejaar 2020 wordt voldaan aan de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2) en voor fijn stof (PMio).

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

De rol van de provincie is het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.