2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)

Door uitvoering van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 2015 - 2018 vergroten wij de veiligheid rond bedrijven en infrastructuur.

Context

Voortzetten bestaand beleid via het derde meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVOIII)

Acties

  1. Omgevingsdiensten adviseren op gebied van externe veiligheid bij de uitvoering van taken.

  2. Gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren hoe zij om kunnen gaan met groepsrisico’s

  3. Actueel houden routekaart gevaarlijke stoffen.

Toelichting op voortgang

De omgevingsdiensten adviseren gemeenten en provincie bij de uitvoerende taken op het gebied van externe veiligheid. De beschikbaarheid en deskundigheid van medewerkers van het Kennispunt Externe veiligheid in de netwerk-RUD voldoen aan het gewenste niveau (kwaliteitscriteria 2.1). 2016 laat een toename in gebruikt budget voor adviesaanvragen zien bij het kennispunt.

We hebben projectmatig gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van de verantwoording van het groepsrisico  (maat voor de kans dat door een ramp bij een activiteit met gevaarlijke stoffen, een groep mensen tegelijkertijd getroffen wordt).  We hebben bij gemeenten een check gedaan op de huidige borging van het groepsrisico in hun beleid en hebben hen voorgelicht hoe deze beter te borgen. In 2017 loopt dit project door en wordt een minimale borging voor groepsrisico afgestemd.

In 2016 hebben we gewerkt aan het actualiseren van de risicokaart gevaarlijke stoffen. Afronding hiervan vindt plaats in de eerste helft van 2017, waarna de kaart volledig actueel is. De overige routenetwerken zijn allen actueel.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget voor deze prestatie heeft voor € 0,4 miljoen betrekking op het programma externe veiligheid 2016-2019. De besteding van dit budget vindt plaats via subsidies aan gemeenten, voor afname van producten en diensten van de Regionale Uitvoeringsdiensten. Op basis van het aantal afgenomen producten en diensten is het budget voor € 0,2 miljoen besteed. Het budget is afkomstig uit via provincie Zuid-Holland toegekende rijksmiddelen.  Een lagere besteding van deze middelen leidt tot een gelijke vermindering van de te ontvangen rijksmiddelen.

Daarnaast is € 0,1 miljoen beschikbaar voor aanvullende opdrachten aan het IPO. Dit budget is in 2016 slechts voor een beperkt deel nodig geweest.

Een deel van het budget onder prestatie 2.4.3. maakt onderdeel uit van het KvO budget Gezond en Veilig Leefmilieu. Dit programma is in 2016 financieel afgerond. In de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nog € 38.000 nog beschikbaar, dit bedrag valt vrij naar de Algemene Reserve.

Wij stellen u voor om € 38.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en voor € 2.000 toe te voegen aan de exploitatie 2016 van prestatie 2.4.3 en het restant, € 36.000, toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

Wij zijn beïnvloeder, faciliteerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.