2.4.2 Stimuleren van asbestverwijdering van (agrarische) bedrijfsdaken

Door het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken beperken wij toekomstige risico's voor een gezond leefmilieu en voorkomen wij nieuwe bodemverontreiniging.

Context

Ook in de provincie Overijssel bestaan veel daken uit asbestplaten. Vanwege ouderdom en door weersinvloeden verweren asbestplaten waardoor losse asbestvezels verspreid worden. Dit is schadelijk voor de gezondheid. Wij stimuleren eigenaren om…

Acties

  1. Verwijderen van asbest van bedrijfsdaken onder andere door de regeling "Asbest van bedrijfsdak".

  2. Verwijderen van agrarische bedrijfsdaken via de regeling "asbest eraf, zonnepanelen erop".

Toelichting op voortgang

De subsidieregelingen “Asbest van het bedrijfsdak” en “asbest eraf, zonnepanelen erop” hadden een beperkt resultaat. Met de subsidieregeling “Asbest van bedrijfsdak” hebben we vooralsnog in totaal 160.189 m2 gerealiseerd. Veel bedrijven voelen de urgentie voor het verwijderen van asbestdaken nog onvoldoende. De subsidieregelingen "Asbest van bedrijfsdak" en "Asbest eraf, zonnepanelen erop" zijn eind 2016 niet gecontinueerd.

In 2016 hebben we samen met alle stakeholders het Plan van Aanpak Asbestdaken opgesteld. In het Plan van Aanpak zetten wij ons op andere manieren in om de asbestdakenverwijdering te versnellen, zodat risicovolle situaties eerder worden gesaneerd, meer asbestdaken door pandeigenaren worden verwijderd en de verwijdering van asbestdaken beter gespreid tussen nu en 2024 plaatsvindt. De verwijdering van het asbestdak is de verantwoordelijkheid van de pandeigenaar.  

In november is door u het investeringsvoorstel Plan van Aanpak Asbestdaken (PS/2016/811) vastgesteld. In 2016 zijn we reeds gestart met de uitvoering van het Plan van Aanpak Asbestdaken.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO of EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Op deze prestatie is bij de Begroting 2016 € 1,9 miljoen uit het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu, onderdeel duurzamheideducatie opgenomen.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen in deze prestatie, namelijk beïnvloeder, faciliteerder, regisseur en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Asbestdak

Mijlpalen:

Plan van Aanpak sanering asbestdaken is aangeboden aan u in oktober 2016.