2.4.1 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder

Wij verminderen milieuhinder met de afronding van de projecten uit het programma Gezond en Veilig leefmilieu. Deze projecten hebben betrekking op luchtkwaliteit, licht-, geluid-, stof- en geurbelasting.

Context

Met de brancheorganisaties, gemeenten en overige betrokken partijen verkennen wij maatregelen om elektrisch rijden te bevorderen. Dit is ook onderwerp van gesprek geweest bij onze kennismaking met gemeenten. Afronden programma Gezond en Veilig…

Acties

  1. Afronden projecten op het gebied van duurzame verlichting in regio’s Zwolle en Twente en afronden van onderzoek naar de sociale gevolgen van het aanpassen van openbare verlichting.

  2. Uitvoeren project rijden op groen gas en elektriciteit.

  3. Aanleg 9 km geluidsreducerend asfalt.

  4. Afronden maatregelen scans leefkwaliteit bedrijventerreinen en leefbare wijken.

  5. Afronden pilot duurzame bedrijventerreinen in gemeenten Haaksbergen, Kampen, Enschede en Twenterand.

Toelichting op voortgang

De projecten op het gebied van duurzame verlichting in de Regio Zwolle hebben wij financieel afgerond in 2016. Voor de projecten in de regio Twente doen we dit in 2017. De Regio Zwolle vervolgt in 2017 gesprekken over duurzame verlichting onder externe begeleiding.

Het onderzoek naar de sociale gevolgen van het aanpassen van openbare verlichting ronden we af in 2017. Door de late oplevering van sommige projecten hebben we de 0-meting bij deze projecten later uitgevoerd dan verwacht.

In Twente hebben wij een bijeenkomst georganiseerd voor het bedrijfsleven over het rijden op groengas en elektra. In Kijk op Oost Nederland kreeg deze bijeenkomst en een soortgelijke bijeenkomst in Zwolle media aandacht.

We hebben tijdens de Twentse bijeenkomst twee aanwezige bedrijven aangeboden een mobiliteitsscan te laten doen. Deze mobiliteitsscans worden in 2017 verder uitgewerkt. In 2017 starten wij een tender voor een provinciale openbare laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. In 2017 zetten wij dit project voort onder het programma Nieuwe Energie, onderdeel mobiliteit.

Zoals aangekondigd in de tweede monitor, loopt de aanleg van geluidswerend asfalt vertraging op. In 2016 verwachtten wij 3,4 km van de geplande 9 km aanleg geluidswerend asfalt te realiseren, dit is uiteindelijk 0,4 geworden. Geluidsreducerend asfalt leggen wij alleen aan bij uitvoering van onderhoud aan de weg. Door vertraging in de besluitvorming rondom diverse projecten schuiven werkzaamheden door naar 2017. In 2017 gaat dit prestatieonderdeel over naar kerntaak 4 Mobiliteit.

De gemeenten Enschede en Hengelo hebben de Scan Leefkwaliteit bedrijventerreinen afgerond. De gemeente Almelo heeft maar een deel van de maatregelen kunnen uitvoeren door het ontbreken van voldoende cofinanciering

De gemeenten Haaksbergen en Kampen hebben zich teruggetrokken uit de pilot duurzame bedrijventerreinen door te weinig menskracht voor deze pilot. De overige projecten ronden we af volgens planning. Twenterand heeft een systeem in ontwikkeling om nieuw te vestigen bedrijven te belonen voor duurzaam gedrag. Bijvoorbeeld door korting te geven op de grondprijs. In Enschede is gestart met een op duurzame wijze vorm gegeven Bedrijven Investeringszone (BIZ).  

Financiën

Toelichting op voortgang

In 2016 is het programma Gezond en Veilig leefmilieu financieel afgerond. Dit betekent, dat met uitzondering van een reservering van € 75.000 voor het uitvoeren van het project rijden op groen gas en elektriciteit, het restant budget, € 162.000, in de begroting 2016 vrij valt ten gunste van de Algemene Reserve.  Tevens valt het resterende beschikbare budget in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel, € 101.000, vrij ten gunste van de Algemene Reserve.

Wij stellen u voor € 75.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie van prestatie 2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. Tevens stellen wij voor om € 263.000 te onttrekken aan de reserve Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Onderdeel van deze prestatie is ook de uitvoering van het Nanov project. Dit project realiseert de bouw van geluidsschermen langs de spoorlijn Deventer - Hengelo - Oldenzaal als compensatie van de extra goederentreinen die na het gereedkomen van de Betuwelijn over deze spoorlijn zijn gaan rijden. In 2016 is voor dit project € 1,4 miljoen beschikbaar. Het kasritme van de uitgaven voor dit project laat zich echter lastig voorspellen. Eind 2016 is een aantal voordelige afrekeningen ontvangen, waardoor de uiteindelijke realisatie ongeveer € 0,5 miljoen lager is uitgevallen dan begroot. De gerealiseerde uitgaven van € 0,9 miljoen worden volledig gedekt door ontvangen Rijksbijdragen, die gestort zijn in een doeluitkering. De onttrekking uit de doeluitkering wordt als opbrengst geboekt ter hoogte van hetzelfde bedrag als de gerealiseerde uitgaven, verhoogd met een dekking voor de inzet van eigen personeel. Onze kosten worden daarmee volledig gedekt met rijksgeld. De kosten blijven achter dus er is minder  rijksdekking nodig. Niet bestede middelen en dekking blijven beschikbaar in de komende jaren.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: