1.1.6 Ondergrond: driedimensionale ordening van de ruimte

Afwegingen over het gebruik van de ondergrond maken onderdeel uit van integrale ruimtelijke ordening voor bovengrond en ondergrond (driedimensionale benadering). Zo kan de ondergrond een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatopgave.

Context

We zetten de komende jaren in op het integreren van het beleid in de Omgevingsvisie en het versterken van de informatiebasis. Hiermee stimuleren wij dat wij zelf en onze partners de maatschappelijke opgaven driedimensionaal meenemen in hun…

Acties

  1. Verankeren van de driedimensionale ordening van de ruimte (inclusief ondergrond) in de Omgevingsvisie.

  2. De informatiebasis versterken door samen met partners informatie en kennis te ontwikkelen en verspreiden en in de praktijk brengen via bijvoorbeeld experimenten, verkenningen, pilots, werkateliers, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming, subsidies en cofinanciering.

Toelichting op voortgang

In februari 2016 heeft u de kaders vastgesteld voor de 3D benadering van de Ondergrond (PS/2015/867). Uw besluit bestaat uit twee onderdelen:

  • vaststelling van de uitgangspunten voor de afweging van het gebruik van de diepe ondergrond met de bijbehorende generieke afwegingsladder en de leidende principes voor een veilig, duurzaam en efficiënt gebruik van de ondergrond. Deze kaders zijn verwerkt in de gereviseerde Omgevingsvisie (zie prestatie 1.1.1)
  • opdracht om de afwegingssystematiek voor het gebruik van de ruimte aan te vullen en te versterken (Fingerprints methode).

Conform het PS-besluit van februari 2016 zijn er, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), instrumenten ontwikkeld voor het afwegen van activiteiten in de diepe ondergrond van de provincie Overijssel bestaande uit:

  • feitelijke basis diepe ondergrond met second opinion RUG;
  • fingerprints van activiteiten in de diepe ondergrond;
  • provinciebreed beeld wenselijkheid gebruik diepe ondergrond.

De versterking van de afwegingssystematiek voor de diepe ondergrond is vorm gegeven samen met onze regionale partners. In dit kader zijn er  in 2016 vier bijeenkomsten voor een brede doelgroep, waaronder u, georganiseerd.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor deze prestatie zijn minder kosten gemaakt dan begroot. Dit leidt tot een onderbesteding van € 66.000. Deze middelen blijven binnen de bestemmingsreserve bodemsanering beschikbaar.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als Provincie in situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.