1.1.5 Uitvoering wettelijke taken en bevoegdheden in de ruimtelijke ordening

Door voorkantsamenwerking (zie prestatie 1.1.2) proberen we te voorkomen dat we wettelijk instrumentarium moeten inzetten, maar als het provinciaal belang of de situatie hierom vraagt zetten wij ons instrumentarium in.

Context

We hebben volgens zowel de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet als ook de Omgevingswet per 2018 taken en bevoegdheden om onze provinciale belangen te realiseren en te borgen in onder andere in gemeentelijke ruimtelijke plannen en…

Acties

  1. Doorontwikkeling provinciale organisatie en werkprocessen voor de implementatie Omgevingswet.

  2. Provinciale Staten stellen het ontwerp inpassingsplan windpark de Veenwieken vast.

  3. Provinciale Staten stellen de provinciale coördinatieverordening voor de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur (EHS)/ Natura 2000 vast.

  4. We dienen zienswijzen, reactieve en proactieve aanwijzingen en beroep in op maximaal 2% van de gemeentelijke bestemmingsplannen als daarin onvoldoende rekening is gehouden met de provinciale verordening.

Toelichting op voortgang

De doorontwikkeling van de provinciale organisatie voor de invoering van de Omgevingswet is binnen het Programma Invoering Omgevingswet opgepakt. Hiervoor zijn onder andere  4 botsproeven uitgevoerd en is gestart met een impactanalyse voor het nieuwe digitale systeem dat in de nieuwe wetgeving verplicht wordt gesteld. Uiteindelijk leiden de acties uit het programma tot aanpassing van werkprocessen.

Op 25 september 2016 heeft u het inpassingsplan voor windpark de Veenwieken vastgesteld en op 9 november 2016 de coördinatieverordening voor de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur (EHS)/Natura 2000.

In 2016 hebben we een zienswijze ingediend tegen een gemeentelijk bestemmingsplan. Daarnaast hebben we een zienswijze en beroep ingesteld tegen een gemeentelijke omgevingsvergunning.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Inzet van het wettelijk instrumentarium ondersteunt de regierol van de provincie in het ruimtelijk domein

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Vaststelling inpassingsplan windpark de Veenwieken en vaststelling provinciale coördinatieverordening voor de ontwikkelopgave EHS/ Natura 2000. Beide gepland najaar 2016.