1.1.4 Effectieve en efficiënte inbreng van de Overijsselse ruimtelijke belangen bij het IPO / Rijk / Europa

Samen met onze collega provincies zorgen we in IPO verband dat we de ruimte en instrumenten krijgen en houden om ons provinciaal belang verder in te vullen. Wij willen hierbij onze koploperspositie etaleren en uitbuiten zowel richting Rijk / Europa, als richting derden.

Context

De wetgeving van het Rijk en Europa bepaalt de 'speelruimte' van de provincies. In IPO verband werken we op de belangrijke dossiers aan een gezamenlijke inbreng van de provincies. Wij zetten hierbij in op:

  • beïnvloeden van regelgeving,…

Acties

  1. Beïnvloeden wetgeving / regelgeving / vergunningen: Mijnbouwwet, AmvB's Omgevingswet.

  2. Beïnvloeden beleid: Rijksstructuurvisie ondergrond (STRONG), Nationale Omgevingsvisie, Energienota.

  3. Lobby en verwerven van fondsen en experimenteerruimte.

Toelichting op voortgang

We hebben ons in IPO-verband ingezet voor werkbaar beleid, wet- en regelgeving. Dit heeft geleid tot:

  • een aanbod aan minister Schultz-van Haegen (Infrastructuur en Milieu) om via de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) invulling te geven aan de thema's: energietransitie, aantrekkelijke steden en regio’s en internationale samenwerking.
  • meerdere inspraak en consultatiereacties o.a. op de Mijnbouwwet en Algemene Maatregelen van Bestuur voor de Omgevingswet.
  • een bestuursakkoord over de financiële kant van de implementatie van de Omgevingswet.
  • een gezamenlijke verkenning naar benodigde drinkwaterreserves van de provincies met de Vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin).
  • experimenteerruimte via de Citydeals in het kader van de Agenda Stad en het Living Lab Overijssel (IJsselvechtdelta en Twentse Stedenband).

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.