1.1.3 Sturen op balans op de woningmarkt

De provinciale ambitie, conform de Omgevingsvisie, is een gevarieerd aanbod aan woonmilieus (typen woningen en woonomgeving), passend bij de vraag. Kortom: de juiste woningen op de juiste plek.

Context

In de huidige tijd en woningmarkt waarin transformatie en herstructurering belangrijker zijn dan uitbreiding zijn de belangrijkste opgaven:

  1. Huisvesten bijzondere doelgroepen.
  2. Veranderende woon- en…

Acties

  1. Uitvoering woonafspraken opzetten overlegstructuur, vastleggen prestatie-indicatoren, monitoren van de resultaten.

  2. Pilots ontwikkelen en uitvoeren voor innovatieve woonzorgvormen en huisvesting woonurgenten.

  3. Verkennen en implementeren mogelijkheid koppelen van inzet op energetische transformatie aan andere woningverbeteringsmaatregelen.

  4. Implementeren uitkomsten verkenning doorstromingsinstrumentarium naar aanleiding van evaluatie starterslening.

  5. Doorzettingskracht en ladder duurzame verstedelijking (met lokaal maatwerk) vastleggen in Omgevingsvisie en -verordening.

Toelichting op voortgang

In januari 2016 zijn de woonafspraken op vijf thema’s (doelgroepen, wonen en zorg, stedelijke vernieuwing, bestaande voorraad en programmeren) ondertekend door de gemeenten en de provincie. De verschillende onderdelen van de woonafspraken worden uitgevoerd, de eerste planmonitor wordt eerste helft 2017 opgeleverd.

De bewustwordingscampagne 'Lang zult u wonen' is in 2016 uitgevoerd.

December 2016 heeft u het voorstel Doorstroming Statushouders aangenomen.

Energetische maatregelen worden uitgevoerd via het programma Nieuwe Energie (zie prestatie 2.1.1).

De verkenning doorstromingsinstrumentarium is uitgevoerd.

Februari 2016 heeft u in lijn met de woonafspraken het voorstel Doorzettingskracht wonen aangenomen. Dit besluit is verwerkt in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening (zie prestatie 1.1.1). Gemeenten met overprogrammering zijn voortvarend aan de slag om deze terug te dringen. In december 2016 hebben we besloten over de actuele woonbehoefte voor de periode 2017-2027.

Financiën

Toelichting op voortgang

De overschrijding op deze prestatie is € 56.000. De baten zijn € 79.000 lager dan begroot, door vervroegde aflossingen op verstrekte startersleningen. Daar staat tegenover dat er € 23.000 minder aan kosten is gemaakt. Van deze € 23.000 heeft € 12.000 betrekking op het KvO subsidiebudget 'Balans op de Woningmarkt'.

Door de vervroegde aflossingen op de uitstaande startersleningen, valt een bedrag van € 1,768 miljoen vrij op de Algemene Financieringsreserve (AFR) ten gunste van de Algemene Reserve. Dit is een balansmutatie en daarom niet zichtbaar in het financiële cijferoverzicht van deze prestatie.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 12.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 1.1.3.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

De rol van de provincie verschilt per deelbeleidsvlak, van faciliterend tot controlerend.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Wonen in Overijssel