1.1.2 Stimuleren en faciliteren goede ruimtelijke ordening en ruimtelijk kwaliteit

Om samen met onze partners een antwoord te geven op de veranderende opgave in het driedimensionale ruimtelijk domein is het noodzakelijk op een vernieuwende wijze op te gaan met het bevorderen van basiswaarden. Hierbij ligt het accent de komende jaren op transformeren, herstructurering, beheer, renovatie en onderhoud.

Context

Waar nodig agenderen we opgaven. Maatschappelijke initiatieven die passen bij onze provinciale doelen, omarmen we en stimuleren we met uitnodigingsplanologie. Goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit vergt overleg met partners en…

Acties

  1. Voldoende en strategisch ruimtelijk overleg met gemeenten en waterschappen. We stellen met elke partner een strategische jaaragenda op.

  2. Samen met partners kennis ontwikkelen, verspreiden en in de praktijk brengen onder andere via experimenten, studies, workshops, werkateliers, prijsvragen, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming, subsidies en cofinanciering.

  3. Ondersteunen van gemeenten en waterschappen bij de implementatie Omgevingswet door bijeenkomsten, opzetten van een platform, stimuleren van 'nu al eenvoudig beter' en leveren van maatwerk.

Toelichting op voortgang

In samenwerking met de gemeenten en waterschappen hebben wij in 2016 mooie resultaten bereikt. Zo bespreken we met de gemeenten en waterschapppen trends en kijken we hoe lokale initiatieven daarop kunnen aansluiten. Een voorbeeld is de Buurserbeek.

We hebbben in 2016 verschillende kennisbijeenkomsten georganiseerd. Zo zijn op de manifestatie Ruimte en Zorg op 19 mei vier allianties gesloten. Ook heeft de startbijeenkomst Energie efficiënte ruimtelijke ordening geleid tot 3 concrete pilots.

We ondersteunen gemeenten en waterschappen bij de implementatie van de Omgevingswet. Dat doen we door kennis te delen en te bundelen. In 2016 hebben we hiervoor een aantal bijeenkomsten georganiseerd.

Sinds april sluiten wij aan bij de energie en het enthousiasme van lokale initiatiefnemers en gemeenten via de subsidieregeling Leefbare kleine kernen (tot 8000 inwoners). Zo ondersteunen we projecten in Broekland, Olst, Hasselt, Lettele, Delden en Mariënheem. Dit doen we samen met het programma Sociale Kwaliteit (zie kerntaak 9).

Financiën

Toelichting op voortgang

De onderbesteding van per saldo € 258.000 valt uiteen in twee componenten: een onderbesteding van € 380.000, merendeels op de subsdieregeling Leefbare kleine kernen (Ubs 5.10) en lagere legesinkomsten van € 122.000 op project de Veenwieken (zie ook prestatie 1.1.5). De lagere inkomsten houden verband met het feit dat het geplaatste vermogen uiteindelijk lager uitviel dan vooraf werd verwacht (lagere grondslag legesheffing). Daarnaast is de opstelling gewijzigd waardoor er voor 4 van de 10 turbines vergunning is verleend door de provincie (en 6 door Hardenberg), waar aanvankelijk werd aangenomen dat dat 5 om 5 zou gebeuren.

Deze prestatie wordt uit meerdere dekkingsbronnen gefinancierd. Op het KvO deel bedraagt de onderuitputting € 305.000.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 305.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 1.1.2 om de regeling Leefbare kleine kernen in 2017 voort te zetten.  

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

B. Boerman, M. van Haaf, A. Traag, H. Maij.

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie in de voorkantsamenwerking situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit Stadsranden, Groene Omgeving en Leefbaarheid, PS/2012/8