1.1.1 Actuele Omgevingsvisie als beleidskader voor de fysieke leefomgeving

De Omgevingsvisie is het provinciale beleidskader voor de fysieke leefomgeving. Hierin zijn de basiskwaliteiten van de provincie uitgewerkt. In de revisie Omgevingsvisie (2016) passen we onze visie en verordening aan de huidige tijd aan. In lijn met de Omgevingswet ontwikkelen we onze Omgevingsvisie door tot een dynamisch digitaal document dat door jaarlijkse actualisatie flexibel kan inspelen op gewijzigde omstandigheden en beleid.

Context

Prestaties 2016 - 2020

  • Jaarlijks actualiseren van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
  • Samen met partners uitvoeren van het Omgevingsvisiebeleid.
  • Periodiek evalueren vastgestelde Omgevingsvisie en…

Acties

  1. Ter inzage legging en vaststelling van de revisie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die Omgevingswetproof zijn.

  2. Voorbereiden jaarlijkse actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voor 2017.

Toelichting op voortgang

Op 17 februari 2016 heeft u de kaders vastgesteld voor de Omgevingsvisie op de thema’s Bestaand Bebouwd Gebied, Agro en Food, Logistiek, Energietransitie en Ondergrond (zie PS/2015/853 en PS/2015/867). Bij deze besluitvorming is de planning voor de vaststelling van de gereviseerde Omgevingsvisie verschoven naar het voorjaar van 2017.

In de ontwerp-Omgevingsvisie is het kaderstellende besluit van 17 februari 2016 samen met vele al eerder genomen besluiten vertaald naar een geheel vernieuwde, digitale Omgevingsvisie. De ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening met de bijbehorende documenten (Catalogus Gebiedskenmerken en Leefomgevingskwaliteiteffectrapportage - brede MER) hebben van 29 september tot en met 17 november 2016 ter inzage gelegen.

De ambtelijke voorbereiding voor de jaarlijkse actualisatie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening (de zogenoemde 'APK') is in gang gezet.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Met de Omgevingsvisie vervult de provincie meerdere rollen zoals regisseur in het ruimtelijk domein, belangenassembleur, agendering, kaderstelling voor investeringen, kaderstelling voor uitvoering.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website Omgevingsvisie