1.3.2 Stimuleren transformatie en herstructurering

De focus in het stedelijk gebied verschuift van nieuw ontwikkelen naar gericht transformeren, beheer, renovatie en onderhoud. Dit komt niet overal spontaan van de grond. In en rond binnensteden kan hierdoor de leefbaarheid van de steden onder druk komen te staan. Wij stimuleren daarom transformatie en herstructurering ter ondersteuning van de regionale economie, binnenstedelijke leefbaarheid en het tegengaan van leegstand.

Context

We gaan leegstand actief tegen door instrumentarium te ontwikkelen om in kansrijke gebieden, samen met partners, herstructurering en transformatie mogelijk te maken, om zo de binnensteden te versterken. Wij zetten specifiek in op stimuleren…

Acties

  1. We ontwikkelen en implementeren instrumentarium voor het tegengaan leegstand in en rond de binnensteden

  2. We starten de uitvoering van studies, pilots, kennisdeling en instrumentarium herstructurering.

  3. We implementeren de resultaten van de pilots stedelijke herverkaveling en delen de opgedane kennis.

Toelichting op voortgang

Op 6 april 2016 hebben we Stadscafé XL georganiseerd, waar we de ideeën van De Stadsbeweging en de eerste tools gelanceerd hebben. Op 28 september heeft u deze ideeën en de aanpak ondersteund door het Investeringsvoorstel De Stadsbeweging vast te stellen (PS/2016/716). Dit heeft in 2016 onder andere de onderstaande resultaten opgeleverd:

  • Afspraken met de gemeenten en andere partijen in Hengelo, Deventer en Oldenzaal over onder andere het ondersteunen van initiatieven, stadswerkplaatsen, stadscafe’s, binnenstadsmanagement en profielontwikkeling.
  • het inzetten van externe adviseurs stedelijke herverkaveling in Steenwijk en Nijverdal. Deze adviseurs ondersteunen de gemeente en binnenstadpartijen in het transformatie proces met bijvoorbeeld visievorming, draagvlakverwerving en begeleiden concrete ruilingen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Najaar 2016 is het investeringsvoorstel "De Stadsbeweging" vastgesteld. De inschatting was dat een bedrag van € 1,1 miljoen benodigd was in 2016 om een vliegende start te kunnen maken met het uitvoeringsprogramma. In 2016 zijn veel activiteiten opgestart. De financiële lasten hiervan drukken grotendeels op 2017. Ultimo 2016 is ca. € 0,3 miljoen besteed.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 828.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de exploitatie 2017 van prestatie 1.3.2.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar.

Voor deze prestatie is in 2016 een investeringsbudget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel De Stadsbeweging. Vooralsnog is daarvan € 3 miljoen bestemd voor investeringen voor werklocaties in binnensteden. Deze middelen lopen via HMO en zijn daarom opgenomen binnen de Algemene Financieringsreserve. De overige € 7 miljoen zit in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en is zichtbaar in de grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Conform het Kompas 2020 kiezen we in deze opgave situationeel onze rol

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel De Stadsbeweging, zie PS/2016/716