7.1.5 Samenwerking met overheden in de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)

Betreft een wettelijke plicht tot samenwerking en coördinatie met gemeenten en waterschappen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in omgevingsdiensten. Om een verbetering van de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving te bereiken is een meer robuuste organisatie nodig. Overijssel heeft in 2012 gekozen voor een samenwerking in de vorm van een netwerk. Wij streven er naar dit netwerk in de komende periode om te zetten in een gemeenschappelijke regeling.

Context

(peildatum 24 augustus) In de Tweede Kamer wordt discussie gevoerd over de samenwerkingsvorm RUD (gepland 14 september).

Acties

  1. Gezamenlijk met de partners de netwerk-Regionale UitvoeringsDiensten (RUD) wijzigen tot een gemeenschappelijke regeling.

Toelichting op voortgang

De vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken voeren de gemeenten in Overijssel en de provincie gezamenlijk uit in Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). Er zijn drie regionale uitvoeringsdiensten: in Nijmegen (ODRN), in Twente (RUD-twente) en IJsselland (RUD-IJsselland). De provincies Gelderland en Overijssel hebben samen de taken voor risicovolle bedrijven belegd bij de ODRN. Per 1 januari 2018 moeten vanwege landelijke wetgeving de bestaande netwerk-constructies zijn omgevormd tot zelfstandige organisaties in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. Deze Gemeenschappelijke Regelingen worden dan de werkgever van de vergunningverleners en toezichthouders die naar deze dienst overgaan.

De eerste stappen gezet tot deze omvorming. Overijssel heeft met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen een dienstverleningsovereenkomst ondertekend. Hierdoor zijn uitvoering, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijker belegd. Door deze dienstverleningsovereenkomst is invulling gegeven aan de adviezen van de Rekenkamer Oost-Nederland. In IJsselland is de Gemeenschappelijke Regeling formeel opgericht. Twente zal begin van de zomer 2017 worden opgericht.

Financiën

Toelichting op voortgang

Om de implementatie en doorwerking van de RUD's binnen de provinciale organisatie goed vorm te geven is externe inhuur noodzakelijk. Automatiseringssystemen zullen verder aangepast moeten worden. Daarnaast ontstaan er mogelijk frictiekosten die gefinancierd moeten worden. De beschikbare middelen die hiervoor vorig jaar ter beschikking gesteld zijn, zijn beperkt aangesproken vanwege de vertraging. Binnen de beschikbare programmagelden in 2017 zijn geen middelen beschikbaar voor deze uitgaven. Daarom wordt aanvullend  een beroep gedaan op de binnen het product onvoorzien apart gezette middelen voor de inrichting van RUD's.

Wij stellen voor het resterende budget ad € 474.000 en de gereserveerde ruimte binnen het product onvoorzien ad € 400.000 over te hevelen naar 2017 en toe te voegen aan prestatie 7.1.5 Samenwerking met overheden in de Regionale Uitvoeringsdiensten.

Het budget zal worden benut voor:

- inhuur deskundigheid ten behoeve van de vorming van de gemeenschappelijke regelingen;

- invulling van de nieuwe coördinatietaak van de provincie op het gebied van toezicht en handhaving;

- frictiekosten;

- inrichting van systemen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

Wij zijn coördinator en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.