5.2.1 Kiezen, leren en werken in de techniek

Wij zetten in op ’kiezen, leren en werken in de techniek’ en dragen zo bij aan het aanpassingsvermogen van ondernemers en werknemers in de technische sectoren. Dat draagt bij aan het behoud en de groei van de werkgelegenheid in Overijssel.

Context

Van de aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven zijn Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) op MBO-niveau en Centres of Expertise (CoE) op HBO-niveau opgericht. Daarnaast participeren wij in het landelijke Techniekpact…

Acties

 1. Opstellen investeringsvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee’. Conform het investeringsvoorstel worden aanvullende acties benoemd.

 2. Organiseren dat de regionale Techniekpactprogramma’s en Smartindustry-agenda (B’OOST) op elkaar aansluiten.

 3. Herijking Techniekpactafspraken in Overijsselse regio’s.

Toelichting op voortgang

Overeenkomstig het investeringsbesluit "Iedereen in Overijssel doet mee" (PS/2016/196) richten wij ons op de prioriteiten:

 • het oplossen van de verwachte te korten aan technisch personeel die de stuwende kracht van onze economische topsectoren bedreigt;
 • het verkleinen van de kwanititatieve en kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt;
 • de ontwikkelnoodzaak ten aanzien van de relatief grote groep laaggeschoolden waarvan de positie op de arbeidsmarkt steeds kwetsbaarder wordt;
 • bijdragen aan de opgaven van gemeenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kwetsbare groepen) weer toegang te geven.

Ten aanzien van de prioriteit  van het oplossen van de verwachte tekorten aantechnische personeel, zijn binnen de actielijn Kiezen, leren en Werken in de techniek de volgende activiteiten en acties uitgevoerd. In mei zijn de herijkte techniekpactafspraken door de partners van de Techniekpact Oost en de gedeputeerden van Gelderland en Overijssel overhandigd aan Doekle Terpstra (aanjager landelijke techniekpact 2020).  Er is afgesproken om intensief in te blijven zetten op de volgende drie afspraken:

 • meer instroom in technische studies in 2020; 4 op de 10 jongeren kiest voor een technische studie in 2020;
 • 20% extra vrouwen in de techniek eind 2019;
 • alle basisscholen en het voortgezet onderwijs hebben een samenwerking met het regionaal bedrijfsleven op het gebied van Wetenschap & Techniek.

De uitvoering van deze afspraken is gestart. Onder andere via de uitvoeringagenda's van de regionale techniekpacten Twente, Stedendriehoek en Zwolle. Zo is er een subsidieregeling Kiezen voor techniek voor basisscholen en voortgezet onderwijs scholen ontwikkeld en geopend waarbij de activiteiten voor Wetenschap & techniek die ze met het bedrijfsleven oppakken gesubsidieerd kunnen krijgen. We hebben de herijkte techniekpactafspraken afgestemd met de Smartindustry-agenda (BOOST). De beide netwerken zijn met elkaar in contact gebracht en de techniekpactafspraken is als de human capital paragraaf van de BOOST agenda benoemd.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Voor deze prestatie is in 2016 een investeringsbudget van € 6,6 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel 'Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 - 2019'.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte op de Begroting 2016 opgenomen (resterend huidige begroting).

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

 • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Project website

Landelijk Techniekpact

Mijlpalen:

Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee’, zie PS/2016/196