2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

We stimuleren en steunen initiatieven van inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden. Wij helpen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren met het programma Nieuwe Energie, waarin we de samenwerking met partijen uitvoeringsgericht vorm willen geven. Daarmee vermindert het energieverbruik, en stijgt de opwekking (of oogst) uit hernieuwbare energie en dus het aandeel hernieuwbare energie in het totale verbruik van Overijssel.

Context

We houden vast aan de doelstelling van 20% hernieuwbare energie en realiseren dit in 2023. Het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie vraagt een transitie van de markt die van oudsher is ingericht op fossiele energie. Dit vergt samenwerking…

Acties

  1. Het vormgeven van een Uitvoeringsprogramma en -organisatie voor Nieuwe Energie in samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen.

  2. Aanjagen van energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie bij 75 bedrijven en instellingen via prestatieafspraken, branchegerichte samenwerking, financiële prikkels en via toezicht van de Regionale Uitvoeringsdiensten.

  3. Ondersteunen van vijf lokale initiatieven met een netwerk van lokale adviseurs en het aanbieden van ontwikkelbudget (makelaardij voor lokale energie-initiatieven).

  4. Mede ontwikkelen van twee aardwarmteprojecten.

  5. Ondersteunen bij het opstellen van één regionaal warmteplan voor Enschede / Hengelo voor verduurzaming en uitbreiding van warmtenetten.

Toelichting op voortgang

1. Het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 - 2023 hebben we met maatschappelijke organisaties als kernpartner ontwikkeld en eind 2016 aan u voorgelegd.  Dit programma zal als basis dienen voor uitvoering in 2017.

2. Energiebesparing bij bedrijven is gestimuleerd, aansluitend bij de introductie van de Energie Efficiency Directive (EED), die in nationale regelgeving is omgezet. Beide Regionale Uitvoeringsdiensten hebben een Plan van aanpak gemaakt hoe energiebesparing aandacht en inzet kan krijgen bij de VTH taken, onder andere door scholing en kennisopbouw. Daarnaast wordt het EnergiePrestatieKeurmerk (een APK voor energiebesparing in het bedrijfsleven) ondersteund met als doel om bedrijven te stimuleren om actief met energiebesparing aan de slag te gaan.  In IPO verband hebben wij de afstemming met andere provincies gezocht en bepleiten wij vereenvoudiging van het aantal categorieën bedrijven in nationale energieregelgeving. De Energiekoplopergroep met grote energiebedrijven is voortgezet, waarbij de leden kennis hebben overgedragen aan elkaar en aan MKB-bedrijven in hun netwerk.

3. Met de Initiatievenmakelaar en een nieuwe stimuleringsregeling hebben wij in 2016 een extra impuls kunnen geven aan lokale initiatieven, waar meer dan 25 initiatieven gebruik van hebben gemaakt. De start van de biogashub in Noord Deurningen, waar 9 monovergisters biogas gaan produceren is een landelijke primeur die door provincie, Rijk en Gasunie wordt ondersteund.

4. Beide aardwarmteprojecten zijn verder ontwikkeld, zodat in 2017/18 de benodigde subsidies en vergunningen kunnen worden aangevraagd.

5. Het warmteplan voor Hengelo en Enschede voor het verduurzamen van de warmtevraag met verschillende opties als groen gas, elekticiteit of warmtenetten is door ons voorlopig vastgesteld. Als onderdeel van het programma Nieuwe Energie 2017 - 2023 hebben wij het Provinciale Warmteplan vastgesteld, zoals in het Nationaal Energieakkoord en IPO verband is afgesproken afgesproken.

Financiën

Toelichting op voortgang

Per saldo is sprake van een onderuitputting op deze prestatie van circa 18 % op een budget van circa 11 miljoen. Kort samengevat gaat het om de volgende onderdelen:

Lasten

Voorziening ELENA-contract (Europese subsidie) (660.000)

In het budget van 2016 is rekening gehouden met een dotatie in de risicovoorziening van € 660.000. Deze risicovoorziening is ingesteld voor het leadpartnership in een ELENA subsidie voor de voorbereidingskosten van verduurzaminginvesteringen in woningen. Omdat op 31 december 2016 nog geen uitgaven hebben plaatsgevonden heeft in overleg met de accountant geen storting in de voorziening plaatsgevonden, maar wordt dit bedrag gereserveerd binnen de bestemmingsreserve UKvO.

Duurzame Energieopwekking en Besparing (-€ 372.000)

In 2016 zijn 2 bezwaarschriften gehonoreerd voor een bedrag van€ 0,398 miljoen waarmee in de raming geen rekening is gehouden. Dit  heeft geleid tot een budgetoverschrijding van  € 0,372 miljoen.

Energiebesparende maatregelen bij bedrijven ( € 120.000)

Er konden onvoldoende subsidieaanvragen worden gehonoreerd om het bij Monitor II verhoogde subsidieplafond te realiseren.

Externe inhuur (€ 170.000)

De kosten van juridisch advies, detacheringen en inzet externen zijn aanvankelijk te hoog ingeschat.

Bio-energie (€ 100.000)

Het geraamde bedrag voor het bio buurtproject, innovatieve pilots en enkele opdrachten is niet gerealiseerd.

Lokale energie initiatieven (€ 527.000)

Deze regeling werkt met go en no go momenten, op basis waarvan wel/geen volgend voorschot wordt verleend. Deze momenten vinden deels plaats in 2017 waardoor de kosten ook ten laste van het budget van 2017 komen. Bij de raming is rekening gehouden met volledige doorbelasting in 2016.

Restauratie Rijksmonumenten (€ 117.000)

Er konden onvoldoende subsidiebeschikkingen worden gehonoreerd om het volledige subsidieplafond te realiseren.

Overig

Daarnaast zijn er nog diverse kleinere budgetten die niet geheel zijn gerealiseerd.

Baten

In 2016 heeft afrekening plaatsgevonden met de uitvoerende instantie Meer met Minder voor energiebesparende maatregelen . Dit leverde een niet geraamde baat op van circa € 185.000. Dit verklaart grotendeels de meevaller van het batenbudget.

Vrijval ten gunste van de Algemene Reserve

Jaarlijks vindt aflossing plaats van verstrekte duurzaamheidleningen (Particulieren en MKB). Deze leningen zijn afgedekt door de AFR. Omdat de leningen door de aflossingen afnemen valt jaarlijks ook een evenredig deel van de AFR vrij. Dit komt ten gunste van de Algemene Reserve. Conform de huidige systematiek en regelgeving maakt dit geen onderdeel uit van de gepresenteerde cijfers bij deze prestatie. Dit leidt echter wel tot een balansmutatie.

Resultaatbestemming

Voor toelichting op deze resultaatbestemming wordt verwezen naar kerntaak 20 Algemene Uitkering Provinciefonds. Het gaat om een in 2016 ontvangen subsidie (Greendeal) van € 3 miljoen. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2017.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag.

Rol provincie:

Programmaverantwoordelijkheid voor het totaal en situationeel voor de onderdelen zoals projecten binnen het programma.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Nieuwe Energie

Mijlpalen:

Start “aanpak 2.1” voor Overijsselse Aanpak voor energiebesparing in woningen.