8.2.1 Grondzaken

Bijdragen aan de realisatie van gebiedsontwikkelingen en overige provinciale doelen. Hiervoor hanteren wij alle binnen het provinciale grondbeleid beschikbare instrumenten zoals contractvorming, verwerving, vervreemden en tijdelijk beheer.

Context

In de nota grondbeleid (vastgesteld in 2015) zijn alle in te zetten instrumenten benoemd. Er zijn instrumenten toegevoegd ten opzichte van de voorgaande nota. Met de decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies en de…

Acties

  1. Het toepassen van de vastgestelde instrumenten op projecten met een grondcomponent.

  2. Het uitgeven in pacht van circa 2.800 hectare cultuurgrond, al dan niet met beperkingen. Dit betreft circa 700 pachtcontracten.

  3. Het uitgeven van 400 hectare natuurgrond en 75 opstallen in tijdelijk beheer en onderhoud.

  4. Verkoop van circa 150 hectare landbouwgrond, 60 hectare ingerichte natuurgrond en drie opstallen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Vanwege het afstoten van overtollige gronden en opstallen is per saldo een opbrengst gerealiseerd van € 673.230. Deze opbrengst is niet vooraf geraamd.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 598.230 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene Reserve Grond.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 75.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf van deze prestatie (8.2.1) in de begroting 2017, ter dekking van de kosten voor het vervolg van dit project.

Vanwege het tijdelijk beheer van gronden en opstallen in eigendom van de provincie is per saldo een opbrengst gegenereerd van € 341.000.
De kosten zijn hoger vanwege hogere eigenaarslasten. daar tegenover staat vanwege een incidentele meevaller een hogere opbrengst.

Deze opbrengst komt conform bestaand beleid ten gunste van het voor tijdelijk beheer afgebakende deel van de Algemene Reserve Grond. Hiervan is € 317.986 in de begroting 2016 opgenomen en reeds toegevoegd aan de Algemene Reserve Grond.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 23.014 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene Reserve Grond.

Vanuit de verkoop van ILG-gronden is in het kader van het project Grond voor Grond per saldo een opbrengst gegenereerd van bijna € 10.6 miljoen. Deze opbrengst komt conform bestaand beleid ten gunste van de Algemene Reserve Grond.

Hiervan is in de begroting van 2016 € 4.500.000 opgenomen en reeds toegevoegd aan de Algemene Reserve Grond.
Er zijn meer kosten gemaakt met betrekking tot onvoorziene boekverliezen en een sanering van agrarisch erf.
Er zijn daarentegen meer opbrengsten gerealiseerd vanwege extra verkopen.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 6.065.141 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene Reserve Grond.

Voor de grondvoorraad met betrekking tot de restgrond N340 is in het kader van de jaarlijkse beoordeling vastgesteld dat de marktwaarde van een enkel perceel lager is dan de boekwaarde, maar omdat het verschil minder groot is dan het voorgaande jaar, kan nu een deel van de voorziening vrijvallen.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 39.118 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene Reserve Grond.

Voor de grondvoorraad met betrekking tot de restgronden van IJsseldelta is in het kader van de jaarlijkse beoordeling de waarde gecorrigeerd.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 2.753.230 te onttrekken aan Algemene Reserve Grond en toe te voegen ten gunste van de exploitatie 2016.

Tenslotte is de norm van de omvang van de Algemene Reserve Grond gesteld op 10% van de boekwaarde van de restgrond. Om de Algemene Reserve Grond op het gewenste niveau te krijgen is een storting vanuit de Algemene reserve noodzakelijk van € 1,6 miljoen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Op basis van vastgesteld beleid voeren we tijdelijk beheer en vervreemding van de gronden uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.