6.1.8 Beleefbaar maken van volkscultuur, tradities en rituelen in een programma Streekcultuur leeft

Wij realiseren volkscultuurprojecten die bijdragen aan versterking van de identiteit van de vijf toeristische gebieden in Overijssel: Twente, Salland, Vechtdal, IJsseldelta en WaterReijk Weerribben Wieden.

Context

Wij voeren de prestatie in deze beleidsperiode ongewijzigd uit als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016'.

Acties

  1. Met de subsidieregeling ‘Het Verhaal van Overijssel’ maken wij het mogelijk dat minimaal acht projecten worden gestart die bijdragen aan: 1. De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de archeologie, inclusief aardkundige waarden. 2. Gebundelde aanpak van restauratiewerkzaamheden; de restauraties dienen een substantiële bijdrage te leveren aan behoud, herstel of ontwikkeling van de karakteristieke identiteit van het gebied. 3. Activiteiten op het gebied van streekcultuur die: i. Het verhaal en de geschiedenis achter een plek, karakteristiek gebouw of archeologische vondst uitdragen. ii. Bijdragen aan het uitdragen en behouden van streektaal en streekcultuur. Het gaat hierbij om activiteiten zoals bijvoorbeeld streekfestivals, kleinschalige restauratieprojecten gekoppeld aan informatievoorziening over de historische betekenis en om activiteiten die bovengronds verbeelden wat zich ondergronds bevindt. Projecten waarbij meerdere doelen worden beoogd krijgen prioriteit bij het toekennen.

Toelichting op voortgang

Met de subsidieregeling 'Het Verhaal van Overijssel' hebben wij 11 projecten mogelijk gemaakt. Het gaat om uitleenlopende projecten die allen op hun eigen manier een bijdrage leveren aan:

  1. De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de archeologie, inclusief aardkundige waarden,
  2. Restauraties die een substantiële bijdrage leveren aan behoud, herstel of ontwikkeling van de karakteristieke identiteit van het gebied,
  3. Activiteiten op het gebied van streekcultuur die het verhaal en de geschiedenis van de plek, karakteristiek gebouw of archeologische vondst uitdragen en/of bijdragen aan het uitdragen en behouden van streektaal en streekcultuur.

Het betreft activiteiten zoals streektaalfestival Eikoerei, kleinschalige restauratieprojecten gekoppeld aan informatievoorziening over de historische betekenis, zoals Weldadig Willemsoord en  activiteiten die bovengronds verbeelden wat zich ondergronds bevindt, zoals het zichtbaar maken van de Stads-Regge Goor.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Cultuurnota 2013 - 2016 PS/2012/153
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016